Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityka Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Oferta Oferta dla Biznesu Odroczenie spłat zobowiązań kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Od dnia 18 stycznia 2021 roku Bank Spółdzielczy w  Pruszczu Gdańskim udostępnia  przedsiębiorcom wskazanym w wytycznych EBA, dotkniętym skutkami COVID‑19, możliwość złożenia wniosków o zmianę warunków spłaty zobowiązań kredytowych.
Klient może złożyć wniosek maksymalnie do 15.03.2021 r.

Zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego może dotyczyć Klienta Banku:

 1. mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców, uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;
 2. podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

 Kryteria stosowania narzędzi pomocowych dotyczące wszystkich podmiotów objętych niniejszą Procedurą:

 1. opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta;
 2. na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec klienta wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne;
 3. zawarcie umowy kredytu nastąpiło przed 13 marca 2020 r.;
 4. posiadanie zdolności kredytowej wykazane w oparciu o uproszczoną analizę wniosku (przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa), tj.: bank może na potrzeby analizy kredytowej opierać się o wyniki:
  1. dla wniosków złożonych o odroczenie spłat, w przypadku wszystkich podmiotów – oceny przeglądu i klasyfikacji klientów według danych nie starszych, niż na dzień 31.12.2019 r. wraz z pozytywnie ocenioną projekcją finansową (nową lub zmodyfikowaną) lub zmodyfikowanym biznes planem,
  2. dla wniosków złożonych o odnowienie okresu kredytu, w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy oraz podmiotu prowadzącego działalność rolniczą – oceny przeglądu i klasyfikacji według danych nie starszych, niż na dzień 31.12.2019r.,
  3. dla wniosków złożonych o odnowienie okresu kredytu, w przypadku średniego i dużego przedsiębiorcy – oceny zdolności kredytowej według danych nie starszych, niż na dzień 31.12.2019 r. (z zastrzeżeniem, że zdolność kredytowa nie jest oceniana na dzień złożenia wniosku).

We wniosku klient Banku podaje:

 1. dane klienta instytucjonalnego, w tym nazwę, adres siedziby, REGON, numer gospodarstwa,
 2. dane umożlwiające skontaktowanie się Banku z klientem w celu realizacji wniosku, tj. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, z których Bank będzie korzystał na potrzeby rozpatrzenia wniosku Klienta;
 3. zwięzły opis wpływu skutków pandemii na jego sytuację ekonomiczną (weryfikując ten warunek, Bank bierze pod uwagę ocenę otoczenia makroekonomicznego (np. wzrost bezrobocia, zatory płatnicze, restrykcje administracyjne), branżę oraz model biznesowy Kredytobiorcy (np. sieć powiązań handlowych, ograniczenia w łańcuchu dostaw) oraz
 4. załącza Projekcję finansową na 2021r. lub aktualizację prognoz finansowych (biznesplanu), które wcześniej przedstawił w Banku w związku z przedmiotowym kredytem; w dokumentach klient może uwzględnić również przepływy z innych prowadzonych działalności, jako źródło środków zapewniających płynność finansową.

Wniosek o zawieszenie spłaty dotyczy:

 1. odroczenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: raty kapitałowe – 3 miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali z odroczenia w okresie epidemii na podstawie wcześniejszego moratorium) i raty kapitałowo-odsetkowe – 3 miesiące, niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta;
  w przypadku dużych przedsiębiorców odroczona może być spłata tylko rat kapitałowych;
 2. przedłużenia w trybie uproszczonym okresu obowiązywania umowy w zakresie produktów odnawialnych (kredytów w rachunku, rewolwingowych, kart kredytowych), mimo niespełnienia standardowych warunków uprawniających do przedłużenia okresu obowiązywania umowy, po uzgodnieniu z klientem, na okres do 3 miesięcy (6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali z odroczenia w okresie epidemii na podstawie wcześniejszego moratorium).

Instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytów zawartych po 13 marca 2020 r.
Wniosek o zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego wraz z załącznikami może być złożony:

Wniosek o zawieszenie płatności kredytowych wraz z załącznikami oraz adresy mailowe naszych Oddziałów Banku zostały udostępnione na naszej stronie internetowej.

Projekcja finansowa – mikro-, mały, średni przedsiębiorca i przetwórca
Projekcja finansowa – rolnik