Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Zasady Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

O Banku Istotne informacje

INFORMACJA O BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Wynikające z art. 111a ustawy Prawo bankowe
Stan na 31 grudnia 2020 roku

I Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013. W sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające ( UE)  nr 648/2012 za dany rok obrotowy.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statutem Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim działa na terenie całego kraju.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim zrzeszony jest na podstawie umowy zrzeszenia z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu.

II Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.

W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła za 2020 r. 0,60% wobec uzyskanej 0,82% w 2019 roku.

III Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141 t ust.1, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust.1 , albo o braku takiej umowy.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nie zawarł takiej umowy.

IV Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

System zarządzania w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim jest dostosowany do skali i charakteru działalności Banku. System zarządzania to zbiór zasad i mechanizmów, których zadaniem jest organizacja procesów decyzyjnych i ocena działalności bankowej. Ma to zapewnić legalność działania Banku oraz bezpieczeństwo zgromadzonych w Banku środków poprzez ustalenie ryzyka powstającego w działalności Banku, monitorowanie go i zarządzanie nim oraz zapewnienie przestrzegania przepisów, co ma wspomagać prawidłowe, efektywne i skuteczne kierowanie Bankiem przez jego organy. System zarządzania w rozumieniu ustawodawcy, stanowi wewnętrzny instrument mający zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności.

System zarządzania ryzykiem

 1. System zarządzania ryzykiem ma za zadanie: identyfikację, pomiar lub szacowanie, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku, które służą zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.
 2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:
  1. stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka
   i zasady zarządzania ryzykiem;
  2. stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości;
  3. stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów;
  4. stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka;
  5. posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.
 3. System sprawozdawczości zarządczej, na który składa się w szczególności raportowanie
  o ryzyku istotnym w działalności Banku wspomaga proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku,.
 4. System sprawozdawczości zarządczej zawiera rzetelne, dokładne i aktualne dane oraz dostarcza wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem informacje na temat:
  1. rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku;
  2. profilu ryzyka;
  3. wyników testów warunków skrajnych;
  4. a także służy:
  5. ocenie skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku:
  6. monitorowaniu przestrzegania limitów.
 5. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o zmianach wielkości i profilu ryzyka Banku.
 6. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji.
 7. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony w Banku System Kontroli Wewnętrznej.
 8. Szczegółowe zasady działania systemu sprawozdawczości zarządczej w Banku reguluje Instrukcja sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gd., która zawiera wykaz sprawozdań zarządczych, ich odbiorców oraz częstotliwość i terminy sporządzania. Ponadto w regulacjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego dotyczy regulacja.

System kontroli wewnętrznej
Opis systemu kontroli wewnętrznej znajduje się na stronie www.bspruszczgd.pl  w zakładce o Banku –  Istotne informacje.

V Opis polityki wynagrodzeń

 1. W Banku funkcjonuje „Polityka wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”, która wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637).
 1. Stałe składniki wynagrodzenia rozumiane są jako:
  1. wynagrodzenie zasadnicze,
  2. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  3. dodatek za pracę w porze nocnej,
  4. zwrot kosztów poniesionych w czasie delegacji służbowych,
  5. odprawa w związku ze zwolnieniami grupowymi, przejściem na emeryturę lub rentę lub śmiercią pracownika.
 2. Zmienne składniki wynagrodzenia, rozumiane jako premia uznaniowa.
 3. Wynagrodzenia osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, zależne są od oceny efektów pracy zgodnie z przyjętą w Banku Polityką. Oceny dokonuje Rada w oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe. Rada dokonuje oceny corocznie po zakończeniu roku obrachunkowego najpóźniej do końca II kwartału roku następującego po okresie oceny. Ocena obejmuje 3 lata, tzn. rok miniony oraz 2 lata poprzednie.
 1. Kryteriami oceny efektów pracy są:
  1. realizacja planu finansowego Banku,
  2. realizacja strategii działania,
  3. jakość portfela kredytowego.
 2. Podstawą oceny są wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech kolejnych latach (kryterium ilościowe) w odniesieniu do założeń “Strategii działania” oraz efektów pracy członka Zarządu za 3 lata poprzedzające dokonywanie oceny.
 3. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy podejmowaniu decyzji w sprawie zmiennych składników wynagrodzenia to :
  1. uzyskanie absolutorium w okresie oceny,
  2. pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art.22 aa ustawy Prawo bankowe.
 4. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia nie może być wyższa niż 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.
 5. Łączna kwota wypłacanej premii uznaniowej dla stanowisk istotnych w danym roku nie może przekroczyć 5% wyniku finansowego netto.
 6. Wynagrodzenia przyznawane w Banku mają charakter wyłącznie pieniężny.

VI Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń

Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń.

VII Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim wymogów określonych w art.22 aa ustawy Prawo bankowe

W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązują procedury, zgodnie z którymi członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej poddani zostają ocenie w zakresie posiadania wiedzy, doświadczenia oraz reputacji, czyli tzw. odpowiedniości, koniecznej do sprawowania funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 03.02.2021r. zgodnie z procedurą oraz na podstawie oświadczeń złożonych indywidualnie przez członków Zarządu pozytywnie oceniła kwalifikacje i reputację członków Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem, a ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla reputacji Banku.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza poddani zostali ocenie odpowiedniości na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 21.04.2021r. Oceny dokonano na podstawie obowiązującej procedury oraz na podstawie arkuszy złożonych indywidualnie przez członków Rady.

Zebranie Przedstawicieli uznało, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria oceny odpowiedniości takie jak: kryterium nieposzlakowanej opinii, uczciwości i etyczności, kryterium odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji, kryterium poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie funkcji i obowiązków oraz kryterium niezależności osądu, a zatem posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych oraz posiadają nieposzlakowaną reputację, która nie stwarzała zagrożenia dla utraty reputacji Banku.

Zebranie Przedstawicieli dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim przedstawia następujące informacje:

Tutaj

Formularz informacyjny – przeniesienie rachunku płatniczego

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przez przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla konsumenta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla konsumenta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla konsumenta przez dostawcę przekazującego.

Przedmiotem przeniesienia może być jedynie rachunek płatniczy umożliwiający co najmniej:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

I. Obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego, dostawcy przyjmującego i konsumenta:

1. Po złożeniu przez konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego i w zakresie w nim określonym, dostawca przyjmujący podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego konsumenta lub usług powiązanych zrachunkiem płatniczym wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca przyjmujący świadczy takie usługi. W przypadku, gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnienia udzielają wszyscy konsumenci.

2. W upoważnieniu konsument może w szczególności:

1) określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;

2) określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.

3. Dostawca przyjmujący wykonuje czynności, określone w upoważnieniu w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.

4. Dostawca przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.

5. Dostawca przekazujący i dostawca przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu, nieodpłatnie, dane dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych z prowadzonymi przez tych dostawców rachunkami płatniczymi konsumenta, które są objęte przeniesieniem.

6. W celu zachowania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego, dostawca przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w upoważnieniu udzielonym przez konsumenta, chyba że umowa ramowa rachunku zastrzega prawo dostawcy do blokowania instrumentu płatniczego.

7. Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę finansową konsumenta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez danego dostawcę z obowiązków związanych z przenoszeniem rachunku płatniczego.

8. W przypadku, gdy upoważnienie klienta, bądź informacja o której mowa w pkt II ust. 8, obejmuje żądanie zamknięcia rachunku u dostawcy przekazującego, dostawca może stwierdzić istnienie nieuregulowanych zobowiązań uniemożliwiających zamknięcie rachunku w terminie, o którym mowa w upoważnieniu a w przypadku, o którym mowa w pkt II ust. 8 – w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, jeżeli dotyczy to w szczególności rachunku:

1) na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej;
2) z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej;
3) na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
4) z blokadami środków;
5) na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy;
6) z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane;
7) z saldem ujemnym;
8) z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
9) prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie
o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
10) powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.

II. Terminy zakończenia poszczególnych czynności w ramach przeniesienia rachunku płatniczego:

1. Dostawca przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:

1) przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;

2) przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;

3) zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego;

4) anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;

5) przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;

6) zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.

2. Jeżeli dostawca przyjmujący jest podmiotem wymagającym członkostwa konsumenta, termin 2 dni roboczych jest liczony od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji członkostwa.

3. W związku z informacją, o której mowa w ust. 1, otrzymaną od dostawcy przyjmującego, dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

1) przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia;

2) ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez konsumenta u dostawcy przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;

3) anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;

4) przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w upoważnieniu;

5) zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w pkt 1–3.

4. W przypadku, gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku płatniczego konsumenta w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, dostawca przekazujący niezwłocznie informuje o tym konsumenta.

5. Dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

1) ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;

2) dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;

3) w stosownych przypadkach (tj. kiedy następuje przeniesienie polecenia zapłaty w euro realizowanego w Unii Europejskiej, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się w Unii) informuje konsumenta o następujących prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009: klient ma prawo zlecić swojemu dostawcy usług płatniczych:

– ograniczenie pobrania z tytułu polecenia zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstotliwości lub obu takich pułapów;

– w przypadku gdy upoważnienie w ramach schematu płatniczego nie przewiduje prawa do zwrotu kwoty transakcji, skontrolowanie każdej transakcji polecenia zapłaty oraz sprawdzenie, czy kwota i częstotliwość przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie i częstotliwości uzgodnionej w upoważnieniu, przed obciążeniem ich rachunku płatniczego, w oparciu o informacje dotyczące upoważnienia;

– zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatniczego klienta lub zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców lub dopuszczenie jedynie poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców.

4) informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;

5) informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.

6. W przypadku, gdy konsument osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 4 i 5, płatnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujący przekazuje konsumentowi, w terminie, o którym mowa w ust. 5, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.

7. Datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego tych dokumentów.

8. Jeżeli konsument poinformuje dostawcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego rachunek płatniczy o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, dostawca prowadzący rachunek płatniczy, po otrzymaniu tej informacji:

1) przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania informacji;

2) przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację rachunku płatniczego konsumenta;

3) zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.

9. W przypadku gdy konsument nie ma na rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań, dostawca prowadzący ten rachunek realizuje czynności określone w ust. 8 w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, chyba że konsument i dostawca uzgodnią inny termin. W przypadku, gdy na rachunku płatniczym konsumenta znajdują się nieuregulowane zobowiązania, które uniemożliwiają jego zamknięcie, dostawca niezwłocznie informuje o tym konsumenta.

III. Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego, warunki ich świadczenia oraz możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami:

Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich
świadczenia, wynikają z obowiązującej u dostawcy przyjmującego taryfy opłat i prowizji. Ewentualne, możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami, mogą wyniknąć z faktu braku świadczenia określonych usług przez dostawcę przyjmującego, które były świadczone dotychczas na rzecz konsumenta przez dostawcę przekazującego, lub świadczenia ich przez dostawcę przyjmującego w innym zakresie, w odniesieniu do dostawcy przekazującego. Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotowych kwestii, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy placówek Banku. Pracownik placówki Banku jest zobowiązany również do udostępnienia klientowi dokumentów, z których wynika zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia.

IV. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego:

1. Opłaty pobierane od konsumenta przez dostawcę przekazującego lub dostawcę przyjmującego za czynności inne niż przekazywanie informacji, o których mowa w pkt II ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być wyższe niż rzeczywiste koszty ponoszone przez danego dostawcę z tytułu wykonywanych czynności.

2. Dostawca przekazujący nie może pobierać opłat od konsumenta oraz dostawcy przyjmującego za przekazywanie informacji, o które zwrócił się ten dostawca zgodnie z pkt II. ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego są wskazane w obowiązującej u dostawców taryfie opłat i prowizji. Aktualnie obowiązujące taryfy opłat i prowizji stosowane przez dostawcę przekazującego jak i dostawcę przyjmującego, dostępne są w placówkach Banku. Przedmiotowe dokumenty mogą być również udostępnione na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

4. Bank nie pobiera opłat z tytułu przeniesienia rachunku płatniczego.

V. Dane, które konsument będzie musiał przedstawić w celu przeniesienia rachunku płatniczego:

1. W celu rozpoczęcia procedury przeniesienia rachunku konsument jest zobowiązany:
1) wskazać dostawcę przekazującego i dostawcę przyjmującego,
2) określić szczegółowo rachunki, które mają być przedmiotem przeniesienia, wraz ze wskazaniem stanu środków na tych rachunkach,
3) wskazać szczegółowo zakres usług, które mają zostać przeniesione w związku z przeniesieniem rachunku,

4) określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,

5) określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego,

6) wskazać płatników dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta,

7) wskazać odbiorców stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta.

VI. Pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym właściwych sądów polubownych:

1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
1) odwołać się do Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;
2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:

1) Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: https://www.rf.gov.pl/;

2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl/;

3) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej:https://www.zbp.pl/.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku.

Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę zapewnienia zgodności.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skuteczności.

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej jest zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony (poziomach).

Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem, powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez Bank. Komórki pierwszej linii obrony odpowiedzialne są za projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz zgodności postępowania z regulacjami.

Na drugą linię obrony składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach i komórkach organizacyjnych niezależne od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za bieżące  monitorowanie przyjętych mechanizmów kontrolnych, przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów kontrolnych, ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, matrycę funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach.

Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB. Audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej.

Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, realizacja wyznaczonych celów, w tym usprawnianie realizacji zadań Banku oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniające się
w szczególności do zapewnienia:

 1. skuteczności i efektywności działania Banku,
 2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 4. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębniona jest:

 1. funkcja kontroli, na którą składają się wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, niezależne monitorowanie ich przestrzegania oraz raportowanie,
 2. komórka zapewnienia zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami zewnętrznymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
 3. niezależna komórka audytu wewnętrznego – komórka Spółdzielni wykonująca zadania związane z przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony.

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania.

Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w codzienną działalność operacyjną Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w Banku mechanizmów kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umożliwia przypisanie komórkom organizacyjnym odpowiedzialności za realizację zadań w poszczególnych etapach tego procesu.

W Banku zapewniona jest niezależność monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne wyodrębnienie linii obrony oraz poprzez rozdzielenie zadań dotyczących stosowania danego mechanizmu kontrolnego i niezależnego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej linii.

Za monitorowanie:

 • poziome w ramach danej linii odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy, w tym kadra kierownicza jednostek i komórek organizacyjnych;
 • pionowe odpowiada: komórka kontroli wewnętrznej, komórka zapewnienia zgodności, komórka monitorująca ryzyka, Główna Księgowa, komórka sprawozdawczości, komórka monitoringu i windykacji, stanowisko kadr, koordynator przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Inspektor Ochrony Danych, Wydział Analiz Kredytowych, Wydział Administracji i Zabezpieczeń.

Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych obejmuje weryfikację bieżącą i testowanie z uwzględnieniem:

 • celów systemu kontroli wewnętrznej,
 • złożoności procesów, w tym zwłaszcza procesów istotnych,
 • liczby, rodzaju i stopnia złożoności mechanizmów kontrolnych,
 • ryzyka zaistnienia nieprawidłowości,
 • zasobów poszczególnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności pracowników tych linii,
 • zasady proporcjonalności.

Podstawowym narzędziem do operacyjnego zarządzania systemem kontroli w Banku jest matryca funkcji kontroli.

Bank określił kategorie nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, biorąc pod uwagę ich negatywny wpływ na zapewnienie osiągania określonych celów systemu kontroli wewnętrznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidłowości stwierdzonej, w ramach niezależnego monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu ryzyka związanego z tą nieprawidłowością. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidłowości znaczących i krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej linii obrony nieprawidłowości znaczące lub krytyczne, są niezwłocznie raportowane do komórki kontroli wewnętrznej, odpowiedzialnej za niezależne monitorowanie procesu, w ramach, którego zaistniała dana nieprawidłowość znacząca lub krytyczna, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku oraz komórki audytu. Wykryte w ramach drugiej linii obrony nieprawidłowości znaczące lub krytyczne, są niezwłocznie raportowane do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do komórki audytu.

Zarząd, Komitet Audytu i Rada Nadzorcza otrzymują w okresach półrocznych informacje o wynikach testowania pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych z uwzględnieniem m.in. zestawienia wykrytych nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz informacji dotyczących efektów działań podjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości.

Zgodnie z Umową Systemu Ochrony komórka audytu przygotowuje syntetyczną informację o najistotniejszych nieprawidłowościach stwierdzanych w trakcie audytów wewnętrznych u Uczestników systemu. Informacja jest przekazywana do Banku w okresach półrocznych i wykorzystywana w celu poprawy jakości wykonywanych usług i obniżenia poziomu ryzyka prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza na podstawie opinii Komitetu Audytu dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki zapewnienia zgodności oraz wyników audytu przeprowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego. Dokonując oceny, Rada Nadzorczej bierze pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd o sposobie wypełniania zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz komórki zapewnienia zgodności ze szczególnym uwzględnieniem:

 • adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu osiągania każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej,
 • skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym o podjętych środkach naprawczych i dyscyplinujących,
 • zapewnienia niezależności komórce zapewnienia zgodności,
 • zapewnienia środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania przez pracownika komórki zapewnienia zgodności oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracownika tej komórki.

 

Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Jakie depozyty podlegają gwarancjom BFG?

Co do zasady wszystkie depozyty klientów indywidualnych i  firm niefinansowych złożone w Banku do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy*.

W przypadku, gdy Klient posiada kilka depozytów w Banku, są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 tys. euro. W przypadku rachunków wspólnych, limit równowartości w złotych 100 tys. euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

*W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)),
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Czy gwarancjami są objęte środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o  ogłoszenie upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypłaty środków dostępne są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej BFG.

Odzyskanie zdeponowanych środków, nieobjętych gwarancjami BFG

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przedmiotowe informacje znajdują się w sekcji Wyniki finansowe.

Zasady Prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 2A, 83-000 Pruszcz Gdański.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. W celu korzystania z usług bankowości elektronicznej konieczne jest stosowanie plików cookies. Brak akceptacji uniemożliwia zalogowanie się do systemu bankowości elektronicznej i korzystanie z usług.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Podmioty wykonujące czynności na rzecz
Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim informuje o przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową.

 
Nazwa firmy Siedziba
Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ustalając zmienne oprocentowanie swoich produktów, stosuje niżej wymienione stawki referencyjne, skorygowane o stałą marżę.

Słowniczek:

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków, o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBID nazywany jest fixingiem WIBID.

Stopa Referencyjna NBP – rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie operacji otwartego rynku. Operacje te polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych (7-dniowych) bonów pieniężnych w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u. Stopa referencyjna należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Administratorem stawek WIBID i WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A. Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Dla produktów kredytowych stawką bazową jest stopa:

 1. WIBOR 1M,  która jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako ostatnie kwotowanie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 1M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 1M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,15 p.p. W takim przypadku, ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 1M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,15 p.p.
  lub
 2. WIBOR 3M,  która jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako ostatnie kwotowanie w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 3M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 3M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,25 p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 3M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,25 p.p.
  lub
 3. WIBOR 6M, która jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z ostatniego kwotowania w miesiącu marcu i wrześniu każdego roku. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje odpowiednio od pierwszego dnia miesiąca kwietnia i pierwszego dnia miesiąca października w każdym roku okresu kredytowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 6M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 6M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,30 p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 6M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,30 p.p.
  lub
 4. WIBOR 12M, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 12M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 12M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 12M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,40 p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 12M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,40 p.p.
  Bank poinformuje kredytobiorcę o zmianie oprocentowania oraz zmianie wskaźnika referencyjnego na zasadach określonych w umowie kredytowej  w zawiadomieniu o wysokości raty kredytu.

Dla produktów depozytowych stawką bazową jest stopa:

 1. WIBID 1M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako ostatnie kwotowanie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wniesienia wpłaty na lokatę. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBID 1M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBID 1M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania depozytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBID 1M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,05 p.p. W takim przypadku ilekroć w potwierdzeniu wniesienia wpłaty na rachunek lokaty mowa jest o stawce bazowej WIBID 1M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,05 p.p.
  lub
 2. WIBID 3M  obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako ostatnie kwotowanie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wniesienia wpłaty na lokatę. Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych, zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBID 3M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBID 3M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania depozytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBID 3M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym równowartość Stopy Referencyjnej NBP. W takim przypadku ilekroć w potwierdzeniu wniesienia wpłaty na rachunek lokaty mowa jest o stawce bazowej WIBID 3M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą równowartość Stopy Referencyjnej NBP.

Bank poinformuje klienta o zmianie oprocentowania oraz zmianie wskaźnika referencyjnego na zasadach określonych w umowie ramowej o prowadzenie rachunków bankowych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opisującym prawa konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie. Tutaj
Dokument dostępny jest także w:

polskim języku migowym

tekście łatwym do czytania i zrozumienia: