Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Zasady Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

O Banku Istotne informacje

INFORMACJA O BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Wynikające z art. 111a ustawy Prawo bankowe
Stan na 31 grudnia 2022 roku

I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statutem Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim działa na terenie całego kraju.
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim zrzeszony jest na podstawie umowy zrzeszenia z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu.
W 2022 roku:

 1. obrót wykazywany w sprawozdaniu finansowym wynosił 54.850.811,56 zł
 2. liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etatu wynosiła 96,55
 3. zysk Banku przed opodatkowaniem to kwota 20.277.154,40 zł

W 2022 r. Bank otrzymał wsparcie finansowe pochodzące ze środków publicznych.

II. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.

 W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła za 2022 r. 2,09% wobec uzyskanej 0,69% w 2021 roku.

III. Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141 t ust.1, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust.1 , albo o braku takiej umowy.

 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nie zawarł takiej umowy.

IV. Pozostałe informacje wynikające z art.111a ustawy Prawo bankowe zawarte zostały w „Ujawnieniu informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2022” dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://bspruszczgd.pl/wp-content/uploads/2023/04/ujawnienie_informacji_2022.pdf

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim przedstawia następujące informacje:

Tutaj

Formularz informacyjny – przeniesienie rachunku płatniczego

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przez przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla konsumenta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla konsumenta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla konsumenta przez dostawcę przekazującego.

Przedmiotem przeniesienia może być jedynie rachunek płatniczy umożliwiający co najmniej:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

I. Obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego, dostawcy przyjmującego i konsumenta:

1. Po złożeniu przez konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego i w zakresie w nim określonym, dostawca przyjmujący podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego konsumenta lub usług powiązanych zrachunkiem płatniczym wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca przyjmujący świadczy takie usługi. W przypadku, gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnienia udzielają wszyscy konsumenci.

2. W upoważnieniu konsument może w szczególności:

1) określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;

2) określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.

3. Dostawca przyjmujący wykonuje czynności, określone w upoważnieniu w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.

4. Dostawca przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.

5. Dostawca przekazujący i dostawca przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu, nieodpłatnie, dane dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych z prowadzonymi przez tych dostawców rachunkami płatniczymi konsumenta, które są objęte przeniesieniem.

6. W celu zachowania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego, dostawca przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w upoważnieniu udzielonym przez konsumenta, chyba że umowa ramowa rachunku zastrzega prawo dostawcy do blokowania instrumentu płatniczego.

7. Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę finansową konsumenta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez danego dostawcę z obowiązków związanych z przenoszeniem rachunku płatniczego.

8. W przypadku, gdy upoważnienie klienta, bądź informacja o której mowa w pkt II ust. 8, obejmuje żądanie zamknięcia rachunku u dostawcy przekazującego, dostawca może stwierdzić istnienie nieuregulowanych zobowiązań uniemożliwiających zamknięcie rachunku w terminie, o którym mowa w upoważnieniu a w przypadku, o którym mowa w pkt II ust. 8 – w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, jeżeli dotyczy to w szczególności rachunku:

1) na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej;
2) z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej;
3) na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
4) z blokadami środków;
5) na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy;
6) z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane;
7) z saldem ujemnym;
8) z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
9) prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie
o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
10) powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.

II. Terminy zakończenia poszczególnych czynności w ramach przeniesienia rachunku płatniczego:

1. Dostawca przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:

1) przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;

2) przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;

3) zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego;

4) anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;

5) przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;

6) zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.

2. Jeżeli dostawca przyjmujący jest podmiotem wymagającym członkostwa konsumenta, termin 2 dni roboczych jest liczony od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji członkostwa.

3. W związku z informacją, o której mowa w ust. 1, otrzymaną od dostawcy przyjmującego, dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

1) przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia;

2) ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez konsumenta u dostawcy przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;

3) anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;

4) przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w upoważnieniu;

5) zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w pkt 1–3.

4. W przypadku, gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku płatniczego konsumenta w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, dostawca przekazujący niezwłocznie informuje o tym konsumenta.

5. Dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

1) ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;

2) dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;

3) w stosownych przypadkach (tj. kiedy następuje przeniesienie polecenia zapłaty w euro realizowanego w Unii Europejskiej, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się w Unii) informuje konsumenta o następujących prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009: klient ma prawo zlecić swojemu dostawcy usług płatniczych:

– ograniczenie pobrania z tytułu polecenia zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstotliwości lub obu takich pułapów;

– w przypadku gdy upoważnienie w ramach schematu płatniczego nie przewiduje prawa do zwrotu kwoty transakcji, skontrolowanie każdej transakcji polecenia zapłaty oraz sprawdzenie, czy kwota i częstotliwość przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie i częstotliwości uzgodnionej w upoważnieniu, przed obciążeniem ich rachunku płatniczego, w oparciu o informacje dotyczące upoważnienia;

– zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatniczego klienta lub zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców lub dopuszczenie jedynie poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców.

4) informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;

5) informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.

6. W przypadku, gdy konsument osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 4 i 5, płatnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujący przekazuje konsumentowi, w terminie, o którym mowa w ust. 5, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.

7. Datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego tych dokumentów.

8. Jeżeli konsument poinformuje dostawcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego rachunek płatniczy o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, dostawca prowadzący rachunek płatniczy, po otrzymaniu tej informacji:

1) przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania informacji;

2) przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację rachunku płatniczego konsumenta;

3) zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.

9. W przypadku gdy konsument nie ma na rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań, dostawca prowadzący ten rachunek realizuje czynności określone w ust. 8 w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, chyba że konsument i dostawca uzgodnią inny termin. W przypadku, gdy na rachunku płatniczym konsumenta znajdują się nieuregulowane zobowiązania, które uniemożliwiają jego zamknięcie, dostawca niezwłocznie informuje o tym konsumenta.

III. Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego, warunki ich świadczenia oraz możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami:

Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich
świadczenia, wynikają z obowiązującej u dostawcy przyjmującego taryfy opłat i prowizji. Ewentualne, możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami, mogą wyniknąć z faktu braku świadczenia określonych usług przez dostawcę przyjmującego, które były świadczone dotychczas na rzecz konsumenta przez dostawcę przekazującego, lub świadczenia ich przez dostawcę przyjmującego w innym zakresie, w odniesieniu do dostawcy przekazującego. Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotowych kwestii, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy placówek Banku. Pracownik placówki Banku jest zobowiązany również do udostępnienia klientowi dokumentów, z których wynika zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia.

IV. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego:

1. Opłaty pobierane od konsumenta przez dostawcę przekazującego lub dostawcę przyjmującego za czynności inne niż przekazywanie informacji, o których mowa w pkt II ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być wyższe niż rzeczywiste koszty ponoszone przez danego dostawcę z tytułu wykonywanych czynności.

2. Dostawca przekazujący nie może pobierać opłat od konsumenta oraz dostawcy przyjmującego za przekazywanie informacji, o które zwrócił się ten dostawca zgodnie z pkt II. ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego są wskazane w obowiązującej u dostawców taryfie opłat i prowizji. Aktualnie obowiązujące taryfy opłat i prowizji stosowane przez dostawcę przekazującego jak i dostawcę przyjmującego, dostępne są w placówkach Banku. Przedmiotowe dokumenty mogą być również udostępnione na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

4. Bank nie pobiera opłat z tytułu przeniesienia rachunku płatniczego.

V. Dane, które konsument będzie musiał przedstawić w celu przeniesienia rachunku płatniczego:

1. W celu rozpoczęcia procedury przeniesienia rachunku konsument jest zobowiązany:
1) wskazać dostawcę przekazującego i dostawcę przyjmującego,
2) określić szczegółowo rachunki, które mają być przedmiotem przeniesienia, wraz ze wskazaniem stanu środków na tych rachunkach,
3) wskazać szczegółowo zakres usług, które mają zostać przeniesione w związku z przeniesieniem rachunku,

4) określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,

5) określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego,

6) wskazać płatników dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta,

7) wskazać odbiorców stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta.

VI. Pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym właściwych sądów polubownych:

1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
1) odwołać się do Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;
2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:

1) Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: https://www.rf.gov.pl/;

2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl/;

3) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej:https://www.zbp.pl/.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Jakie depozyty podlegają gwarancjom BFG?

Co do zasady wszystkie depozyty klientów indywidualnych i  firm niefinansowych złożone w Banku do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy*.

W przypadku, gdy Klient posiada kilka depozytów w Banku, są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 tys. euro. W przypadku rachunków wspólnych, limit równowartości w złotych 100 tys. euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

*W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)),
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Czy gwarancjami są objęte środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o  ogłoszenie upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypłaty środków dostępne są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej BFG.

Odzyskanie zdeponowanych środków, nieobjętych gwarancjami BFG

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przedmiotowe informacje znajdują się w sekcji Wyniki finansowe.

Zasady Prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 2A, 83-000 Pruszcz Gdański.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. W celu korzystania z usług bankowości elektronicznej konieczne jest stosowanie plików cookies. Brak akceptacji uniemożliwia zalogowanie się do systemu bankowości elektronicznej i korzystanie z usług.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Podmioty wykonujące czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim informuje o przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową.

Lista przedsiębiorców

Pakiet informacyjny dotyczący wskaźników referencyjnych

Informacje ogólne dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z reformą wskaźników referencyjnych na mocy przepisów Rozporządzenia BMR[1]. Rozporządzenie BMR stosuje się bezpośrednio w Polsce od dnia 1.01.2018.

Podmioty opracowujące wskaźniki referencyjne (administratorzy) oraz podmioty przekazujące dane administratorowi na potrzeby takiego opracowywania, muszą spełnić szereg wymogów regulacyjnych stawianych przez przepisy Rozporządzenia BMR oraz jego aktów wykonawczych, których celem było zapewnienie wysokiej wiarygodności wskaźników referencyjnych, oraz zapobieganie manipulacjom nimi.

Kluczowe wskaźniki referencyjne stóp procentowych takie jak  EURIBOR WIBOR, wskaźniki WIRON i WIRON Stopa Składana jak również inne powszechnie stosowane wskaźniki, stanowią istotny element międzynarodowych rynków finansowych. Wskaźniki te służą do pomiaru rzeczywistości rynkowej i gospodarczej, na podstawie której określa się wysokość roszczeń finansowych stron umów opartych na zmiennej stopie procentowej. Dotyczy to transakcji finansowych takich jak np. kredyty, depozyty, instrumenty pochodne, obligacje i produkty strukturyzowane. W przypadku kredytów, naliczane odsetki, zależne są od wskaźników referencyjnych, stanowiących zmienny element umowy oraz od marży, stanowiącej najczęściej stały element umowy.

Wartości wskaźników referencyjnych wyznaczane są w sposób niezależny od Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przez administratorów danych stawek i według określonej przez nich metodologii pod nadzorem właściwego organu nadzoru. Dany wskaźnik referencyjny publikowany jest przez podmiot go opracowujący (administratora), który uzyskał stosowne zezwolenie na pełnienie takiej funkcji przez organ nadzoru bądź korzysta z okresu przejściowego na dostosowanie swojej stawki referencyjnej do wymogów Rozporządzania BMR.

Podmioty, które opracowują wskaźniki opracowują również metodologię, która ma służyć precyzyjnemu i adekwatnemu wyznaczaniu jego wartości. Wartość ta, jest odwzorowaniem pewnej rzeczywistości rynkowej i ekonomicznej, którą wskaźnik referencyjny ma mierzyć, a uzyskuje się ją dzięki pomiarowi rynku bazowego właściwego dla danego wskaźnika. Wartość uzyskana w ten sposób może być podatna na zmiany zachodzące w realiach rynkowych.

Administrator ma obowiązek tak dobierać metodologię opracowywania wskaźnika referencyjnego, aby była ona zgodna z przepisami prawa, w szczególności, aby pomiar rynku bazowego był jak najbardziej adekwatny, dokładny i zgodny z realiami, a informacje na podstawie których następuje wyliczenie, były sprawdzalne oraz rzetelnie przekazane.

Jednym z obowiązków podmiotu opracowującego wskaźnik referencyjny, jest zapewnienie aby metoda używana do jego wyznaczania była adekwatna do mierzenia danego rynku bazowego, zgodna z przepisami prawa, wymogami organów nadzoru oraz dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych lub ekonomicznych. W tym celu dokonuje przeglądu przyjętej metody, podczas którego może określić zmiany metody mające potencjalny wpływ na zmianę wartości samego wskaźnika referencyjnego.

Każda zmiana metodologii musi być poprzedzona publicznymi komunikatami w tym zakresie ze strony administratora wskaźnika referencyjnego oraz opublikowanym dokumentem konsultacyjnym, a cały proces jest objęty nadzorem właściwego organu nadzoru.

Na podmioty stosujące wskaźniki referencyjne (takie jak SGB), Rozporządzenie BMR nałożyło obowiązek aby stosować do umów i instrumentów finansowych wskaźniki opracowywane przez administratorów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania zatwierdzającego działalność danego administratora, dzięki czemu podmioty rynku finansowego mogą stosować jedynie wiarygodne oraz zatwierdzone wskaźniki referencyjne.

Klienci Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim podpisujący umowę odnoszącą się do wskaźnika referencyjnego, akceptują ryzyko jego zmiany wynikającej ze zmian rynkowych oraz ekonomicznych lub będących skutkiem zmiany metodologii, na podstawie której jest on opracowywany. Jednocześnie, Klienci akceptują fakt, iż zmiana wartości wskaźnika wynikająca ze zmiany metody jego opracowywania lub ze zmiany definicji, a także istotna zmiana wskaźnika ogłoszona przez jego administratora nie stanowią istotnej modyfikacji umowy lub instrumentu finansowego.

Informacje odnośnie zmiany sposobu oprocentowania

Płatność wynikająca z nabycia instrumentu finansowego lub wysokość oprocentowania wynikająca z umowy finansowej, podlegają przeglądowi zgodnie z okresem obowiązywania stopy procentowej, który wynika z umowy (np. okres taki dla WIRON 1M Stopa Składana wynosi 1 miesiąc). W dniu ustalenia oprocentowania, który wynika z umowy, Bank nalicza oprocentowanie w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę referencyjną, opublikowaną przez właściwego dla danej stawki referencyjnej administratora, zgodnie z Rozporządzeniem BMR oraz Rozporządzeniem delegowanym 2018/65[2].

Ryzyka ogólne dotyczące różnych wskaźników referencyjnych

Można zidentyfikować następujące ogólne ryzyka związane ze stosowaniem wskaźników referencyjnych:

 • administrator danego wskaźnika referencyjnego może podjąć decyzję o zaprzestaniu jego opracowywania albo odpowiedni organ może cofnąć administratorowi zezwolenie na opracowywania danego wskaźnika;
 • niektóre wskaźniki referencyjne, w tym ich metodologia, mogą ulec zmianie przez administratora danego wskaźnika referencyjnego z przyczyn regulacyjnych lub biznesowych;
 • wskaźniki referencyjne mogą przestać być publikowane lub opracowywane w całości lub w odniesieniu do konkretnego okresu odsetkowego lub konkretnej waluty (w przypadku LIBOR), a odpowiednie wskaźniki alternatywne mogą nie zostać wyznaczone;
 • może istnieć uzasadniona potrzeba zmiany umów finansowych lub instrumentów finansowych poprzez odwołanie się do stóp wolnych od ryzyka (tzw. stóp RFR).
 • wskaźniki referencyjne mogą przestać w sposób adekwatny odzwierciedlać dane realia gospodarcze lub dany rynek, ze względu na zaprzestanie przekazywania danych wejściowych przez podmioty przekazujące takie niezbędne do opracowywania dane lub wskaźnik referencyjny zostanie uznany przez właściwy organ nadzoru za niewiarygodny, przez co nie będzie kwalifikował się do pomiaru danego rynku bazowego;

Ryzyko zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy

Podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do zaprzestania w sposób trwały opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez administratora na jego stronie internetowej, z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz 23 Rozporządzenia BMR. Administrator może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego w szczególności z przyczyn biznesowych (czynnik pozaekonomiczny) lub z uwagi na uznanie przez administratora, że dane wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem tego wskaźnika referencyjnego. Proces zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego poprzedza proces konsultacji publicznych trwający zazwyczaj kilka miesięcy, w ramach których administrator określi datę, od której zamierza zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Dodatkowo metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego zwyczajowo wskazuje, że istnieją okoliczności, w których w danym dniu administrator może nie być w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika referencyjnego na przykład w sytuacji nieotrzymania przez administratora w danym dniu wystarczającej ilości danych niezbędnych do wyznaczenia w danym dniu wartości wskaźnika referencyjnego.

Konsekwencją trwałego lub czasowego zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika referencyjnego może być brak możliwości wykorzystania przez Bank wskaźnika referencyjnego do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń wynikających z zawartej pomiędzy bankiem a Państwem umowy. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia umowy łączącej Państwa z Bankiem.

Ryzyko zmiany przez administratora metody opracowywania wskaźnika referencyjnego

Podmiot opracowujący dany wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez administratora na jego stronie internetowej. Zgodnie ze zwyczajowo opublikowaną przez administratora informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie takiej zmiany przez administratora zwyczajowo poprzedza proces konsultacji publicznych w ramach, których administrator określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla administratora może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej. Konsekwencją dokonania przez administratora zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego może być zmiana jego wartości. Podwyższenie lub obniżenie wartości wskaźnika referencyjnego w wyniku dokonanej przez administratora zmiany w metodzie jego opracowywania może wpłynąć na wartość wzajemnych świadczeń pomiędzy Państwem a Bankiem w związku z zawartą umową lub na wycenę posiadanego przez Państwa instrumentu finansowego/ produktu finansowego.

Informacje o wskaźniku EURIBOR
EURIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zakwalifikowanym jako kluczowy w rozumieniu Rozporządzenia BMR, opracowywanym na dzień przekazania dokumentu informacyjnego przez the European Money Markets Institute (EMMI), na podstawie zezwolenia udzielonego przez Belgijski Urząd ds. Usług i Rynków Finansowych (Financial Services and Markets Authority) w dniu 2.07.2019.

EURIBOR opracowywany jest według metody samodzielnie określonej przez EMMI pod nadzorem Belgijskiego Urzędu ds. Usług i Rynków Finansowych. Szczegóły dotyczące EURIBOR, w tym opis kluczowych elementów metody opracowywania EURIBOR, Oświadczenie o Wskaźniku Referencyjnym (dokument opublikowany przez administratora na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR) zasady dotyczące wprowadzania przez administratora istotnej zmiany metody, tym godziny ich publikacji, informacje o ich wartości oraz procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika referencyjnego EURIBOR EMMI opublikował na swojej stronie internetowej pod adresem: www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/

Informacje dot. administratora EURIBOR

Administratorem EURIBOR jest European Money Markets Institute,

Avenue des Arts, 56. Bruksela, Belgia

Tel.: +32 (0) 2 431 52 08, Email: info@emmi-benchmarks.eu

 

Informacje o wskaźniku WIBOR
WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zakwalifikowanym jako kluczowy w rozumieniu Rozporządzenia BMR, opracowywanym na dzień przekazania dokumentu informacyjnego przez GPW Benchmark S.A. Wraz z WIBOR Administrator opracowuje wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBID.

WIBOR wraz z WIBID opracowywane są według metody samodzielnie określonej przez GPW Benchmark S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły dotyczące WIBOR/WIBID, w tym opis metody jego opracowywania zasady dotyczące wprowadzania przez administratora istotnej zmiany metody, kluczowe informacje na temat tych wskaźników, w tym godziny ich publikacji, informacje o ich wartości oraz procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu jego wyznaczania GPW Benchmark S.A. opublikował na stronie internetowej pod adresem: www.gpwbenchmark.pl/.

W dniu 16 grudnia 2020 r. KNF wydała zezwolenie na prowadzenie przez GPW Benchmark S.A. działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych. Wydanie przez KNF zezwolenia dla GPW Benchmark S.A. oznacza, że organ nadzoru finansowego uznał proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR/WIBID za zgodny z wymaganiami nałożonymi przez Rozporządzenie BMR. W związku z otrzymaniem zezwolenia, GPW Benchmark S.A. opublikował oświadczenie dot. WIBID i WIBOR, o którym mowa w art. 27 Rozporządzenia BMR (tzw. benchmark statement), zawierające kluczowe informacje o wskaźnikach WIBID i WIBOR.[3]. Na podstawie otrzymanego zezwolenia GPWB została uprawniona do opracowywania innych wskaźników stóp procentowych, których proces wyznaczania będzie odbywać się zgodnie z wymogami Rozporządzenia BMR.

Z dniem 13 lipca 2022 r. została powołana przez Komisję Nadzoru Finansowego Narodowa Grupa Robocza do spraw reformy wskaźników referencyjnych („NGR”). NGR jest nadzorowana i koordynowana przez Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele kluczowych instytucji: Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, a także GPW Benchmark S.A. i rotacyjnego przedstawiciela sektora bankowego. Zadaniem NGR jest przygotowanie procesu skutecznego wdrożenia nowego wskaźnika typu RFR na polskim rynku finansowym oraz zastąpienia nim stosowanych obecnie wskaźników referencyjnych stopy procentowej WIBOR i WIBID.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, we wrześniu 2022 r., Komitet Sterujący NGR dokonał wyboru wskaźnika alternatywnego, mającego zastąpić w przyszłości wskaźniki WIBOR i WIBID. Nowym wskaźnikiem alternatywnym został indeks WIRON.

W dniu 27 września 2022 r. WIRON – Warsaw Interest Rate OvernightNGR przyjęła „Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON”.

Prace NGR koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznego oraz skutecznego procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez wskaźnik referencyjny WIRON. Zgodnie z komunikatem NGR z 25 października 2023 roku, jako finalny moment konwersji aktualnie stosowanych umów i odejścia od stosowania WIBOR wskazano koniec 2027 roku.

29 grudnia 2023 roku GPW Benchmark S.A. podsumował konsultacje publiczne dotyczące zaprzestania opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla Terminu Fixingowego 1Y. Administrator poinformował z rocznym wyprzedzeniem, że zaprzestanie opracowywać wskaźnik WIBOR 1Y (zwany również rocznym wskaźnikiem WIBOR 12M) od 2 stycznia 2025 roku.

Specyficzne ryzyka dot. tego wskaźnika obejmują w szczególności:

·      ryzyko rezygnacji z dwustronności stawek, tj. zawieszenie publikowania WIBID,

·      ryzyko istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego,

·      ryzyko zaprzestania opracowywania wskaźnika WIBOR/WIBID.

Kody ISIN WIBOR
WIBOR 1M PL9999999557
WIBOR 1Y PL9999999177
WIBOR 1W PL9999999201
WIBOR 2W PL9999999193
WIBOR 3M PL9999999748
WIBOR 6M PL9999999615
WIBOR O/N PL9999999235
WIBOR T/N PL9999999227
Nazwa oraz dane adresowe administratora WIBOR

Administratorem WIBOR jest GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Tel. 22 628 32 32, Email: kontakt@gpwbenchmark.pl

 

Informacje o wskaźnikach WIRON i WIRON Stopa Składana
WIRON opracowywany jest według metod samodzielnie określonych przez GPW Benchmark S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie Regulaminu Indeksu Stopy Procentowej WIRON, przyjętego Uchwałą Zarządu GPW Benchmark nr 85/2022 z dnia 30 listopada 2022 (z późniejszymi zmianami). Podstawowe informacje na temat WIRON zostały określone przez Administratora w dokumencie: „Oświadczenie Administratora Indeksu Stopy Procentowej WIRON (benchmark statement)”.

WIRON Stopa Składana opracowywany jest według metod samodzielnie określonych przez GPW Benchmark S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie Regulaminu Rodziny Indeksów Składanych WIRON, przyjętego Uchwałą Zarządu GPW Benchmark nr 86/2022 z dnia 30 listopada 2022 (z późniejszymi zmianami). Podstawowe informacje na temat WIRON Stopa Składana zostały określone przez Administratora w dokumencie: „Oświadczenie Administratora Rodziny Indeksów Składanych WIRON (benchmark statement)”.

Szczegóły, w tym opis metody jego opracowywania zasady dotyczące wprowadzania przez administratora istotnej zmiany metody, kluczowe informacje na temat tych wskaźników, w tym godziny ich publikacji, informacje o ich wartości oraz procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu jego wyznaczania GPW Benchmark S.A. opublikował na stronie internetowej pod adresem: www.gpwbenchmark.pl/.

Bank stosuje WIRON oraz WIRON Stopa Składana na podstawie zawartej z GPW Benchmark S.A. umowy uprawniającej Bank do jego stosowania.

WIRON jest wskaźnikiem referencyjnym opracowywanym na podstawie danych dotyczących transakcji depozytowych, który przedstawia średni poziom stopy procentowej ważonej wolumenem, zawartych na termin zapadalności O/N (okres od dnia zawarcia transakcji do następnego dnia roboczego) przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa z podmiotami przekazującymi dane na rynku referencyjnym.

WIRON Stopa Składana jest wskaźnikiem referencyjnym powstającym na podstawie zbioru wartości WIRON poprzez złożenie oprocentowania (jako procent składany) wynikającego z szeregu tych wartości z poszczególnych dni roboczych dla określonego, zgodnie z ustaloną metodą, predefiniowanego wstecz terminu zapadalności (np. 1M, 3M lub 6M). WIRON Stopa Składana jest obliczany oraz publikowany przez GPW Benchmark S.A. Przykładem jest np. WIRON 1M Stopa Składana.

Kody ISIN WIRON i WIRON Stopa Składana
WIRON

Warsaw Interest Rate Overnight

PL9999996603
WIRON 1M Stopa Składana

indeks na termin predefiniowany 1M oparty o WIRON

PL9999996595
WIRON 3M Stopa Składana

indeks na termin predefiniowany 3M oparty o WIRON

PL9999996587
WIRON 6M Stopa Składana

indeks na termin predefiniowany 6M oparty o WIRON

PL9999996579
WIRON CI

WIRON Indeks Jednopodstawowy

PL9999996561
Nazwa oraz dane adresowe administratora WIRON i WIRON Stopa Składana

Administratorem WIRON I WIRON Stopa Składana jest GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Tel. 22 628 32 32, Email: kontakt@gpwbenchmark.pl

 

Informacje o wskaźniku CME Term SOFR
CME Term SOFR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, opracowywanym na dzień przekazania dokumentu informacyjnego przez the CME Group Benchmark Administration Limited według metody samodzielnie określonej przez CME Group Benchmark Administration Limited.

W dniu 29 lipca 2021 r. CME Term SOFR został formalnie zatwierdzony przez organizacje zrzeszającą uczestników rynku (Alternative Reference Rates Committee – ARRC) jako wskaźnik alternatywny dla LIBOR USD.

Szczegóły dotyczące CME Term SOFR, w tym opis kluczowych elementów metody opracowywania CME Term SOFR, Oświadczenie o Wskaźniku Referencyjnym (dokument opublikowany przez administratora na podstawie art. 27 Rozporządzenia BMR) zasady dotyczące wprowadzania przez administratora istotnej zmiany metody, tym godziny ich publikacji, informacje o ich wartości oraz procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu wyznaczania wskaźnika referencyjnego CME Term SOFR, CME Group Benchmark Administration Limited opublikował na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

Informacje dot. administratora CME Term SOFR

Administratorem CME Term SOFR jest CME Group Benchmark Administration Limited.  https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration.html

 

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są wyłącznie informacjami o charakterze ogólnym. Klienci i kontrahenci Banku, którzy zawarli (lub mogą w przyszłości zawrzeć) umowy finansowe lub nabyli (lub mogą w przyszłości nabyć) instrumenty finansowe, które zawierają odniesienie do wskaźnika referencyjnego, powinni przeprowadzić niezależną analizę ryzyka. Bank nie jest w stanie zapewnić, że poniższe informacje są wyczerpujące, ani też nie jest w stanie wyrazić poglądu na temat prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”).

[2] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2018/65 jest aktem uzupełniającym Rozporządzenie BMR w zakresie doprecyzowania niektórych definicji; w tym wyjaśniające wyczerpująco co w rozumieniu Komisji Europejskiej oznacza termin „Udostępnianie ogółowi społeczeństwa” na potrzeby definicji „Publikacji” wskaźnika referencyjnego lub indeksu, o którym mowa w Rozporządzeniu BMR

[3] https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/WIBID_WIBOR/Oswiadczenie2021_1.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opisującym prawa konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie. Tutaj
Dokument dostępny jest także w:

polskim języku migowym

tekście łatwym do czytania i zrozumienia:

Przelewy zagraniczne – ważne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?
Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 27.11.2023 r.

 

 • Afganistan
 • Barbados
 • Bułgaria
 • Białoruś
 • Burkina Faso
 • Chorwacja
 • Demokratyczna Republika Konga
 • Federacja Rosyjska
 • Filipiny
 • Gibraltar
 • Haiti
 • Iran
 • Jamajka
 • Jemen
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kamerun
 • Kuba
 • Mali
 • Mozambik
 • Myanmar (Birma)
 • Nigeria
 • Panama
 • Republika Południowej Afryki
 • Senegal
 • Sudan Południowy
 • Syria
 • Tanzania
 • Turcja
 • Trynidad i Tobago
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Wietnam
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

 

Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim
Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2023 roku
Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2022 roku  
Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2021 roku
Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim – Tabela EU KM 1 Najważniejsze wskaźniki (dane zagregowane w obszarze ryzyka płynności) według stanu na 31 grudnia 2021 roku
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom według stanu na 31 grudnia 2020 roku
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom według stanu na 31 grudnia 2019 roku
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom według stanu na 31 grudnia 2018 roku