Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Zasady Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyt mieszkaniowy

Twoim marzeniem jest własne mieszkanie lub domek z ogródkiem? A może masz już swoje cztery kąty, ale potrzebujesz generalnego remontu?

Przeznaczenie kredytu

 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • budowa, rozbudowa lub dokończenie budowy
 • remont domu czy mieszkania
 • zakup działki budowlanej
 • adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne

 

Korzyści

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • atrakcyjne oprocentowanie i brak prowizji
 • długi okres kredytowania nawet do 30 lat
 • kredyt udzielany w złotych polskich, bez ryzyka wahań kursowych
 • negocjowana wysokość marży
 • możliwość karencji w spłacie aż do 24 miesięcy
 • pakiet solidnego ubezpieczenia nieruchomości
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia na życie

 

Kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie z okresowo stałą stopą procentową


Jeśli ubiegasz się o kredyt/pożyczkę zabezpieczone hipotecznie możesz wybrać okresowo stałą stopę procentową.
Ponadto możesz dokonać zmiany formuły oprocentowania już udzielonego kredytu/pożyczki zabezpieczonych hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej
na okresowo stałą stopę procentową. 
 

 • Przez okres 5 lat od dnia podpisania aneksu – kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według stałej stopy bazowej oraz marży określonej w umowie  przy czym wysokość marży może ulegać zmianom na warunkach określonych w umowie kredytu/pożyczki. Na wysokość raty kredytu/pożyczki nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego na podstawie, którego oprocentowany jest kredyt/pożyczka zgodnie z umową,  tym samym w przypadku spadku w/w wskaźnika w okresie stosowania stałej stopy wysokość raty kredytu/pożyczki może okazać się wyższa niż gdyby była wyliczana z zastosowanej bieżącej wartości w/w wskaźnika,
 • po zakończeniu okresu ze stałym oprocentowaniem kredyt/pożyczka będą oprocentowane według stopy zmiennej składającej się z wskaźnika referencyjnego
  (w wysokości obowiązującej po zakończeniu okresu ze stałym oprocentowaniem)  oraz marży banku określonych w umowie. Wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, na podstawie którego oprocentowany jest kredyt/pożyczka zgodnie z umową, w okresie gdy obowiązywała stała stopa procentowa (czyli przez 5 lat), może spowodować wzrost bądź spadek wysokości  raty kredytu/pożyczki. Zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego wpłynie na zmianę oprocentowania kredytu o taką wartość, o jaką zmienił się ten wskaźnik. Klient ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu/pożyczki – po każdej aktualizacji stopy kwota raty kredytu/pożyczki będzie rosła lub malała”,
 • w trakcie trwania 5 letniego okresu stałej stopy, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie może ponownie zawnioskować o zmianę stopy stałej na zmienną po okresie 5 letnim obowiązywania stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu/pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej obowiązującej przed zwarciem aneksu tj. w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie plus marża Banku.

 Warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie następujących kryteriów:

 •  posiadanie zdolności kredytowej,
 • nie posiadanie na dzień wnioskowania o zmianę stopy procentowej, żadnej zaległości w spłacie kredytu/pożyczki,
 • wywiązywanie się z warunków określonych w umowie,
 • okres do końca trwania umowy jest nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę sposobu oprocentowania,
 • złożenie wniosku o zmianę formuły oprocentowania,
 • podpisanie aneksu do umowy kredytu/pożyczki.

Za czynności związane ze zmianą formuły oprocentowania kredytu lub pożyczki  zabezpieczonych hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową wprowadzonych aneksem do umowy Bank nie pobiera prowizji i opłat.  

Wsparcie dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy, pożyczki

Szczegółowe informacje

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w Banku mogą składać Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców we wszystkich oddziałach Banku. W przypadku wnioskowania o wsparcie, Kredytobiorca powinien uzupełnić wszystkie dane wymagane w ramach wzorca wniosku. Na podstawie tych danych nastąpi faktyczna kwalifikacja możliwości do udzielenia wsparcia.

Podstawowe informacje dotyczące formy wsparcia

 • Wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy* z tytułu kredytu mieszkaniowego
 • Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • Wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł.
 • Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 • Maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.
 • Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne
 • Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
 • Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Sposób uzyskania wsparcia/pożyczki

 • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale banku
 • Jeżeli kwota  ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca  może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia.. Do wniosku o wydanie promesy należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o wsparcie/pożyczkę z bankiem

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy:

spełniają jeden z warunków wskazanych w ustawie:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).
 • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
  • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
  • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
 • Posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej

Wsparcia nie można otrzymać:

 • jeżeli kredytobiorca sam rozwiązał umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ),
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie, których to wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, zbędzie przedmiot kredytowania, lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Zwrot wsparcia/ pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia/ wypłaty pożyczki i jest dokonywany w 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można pozyskać na infolinii lub w oddziałach banku  oraz na  stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

*Kredytobiorcą w rozumieniu Ustawy z  9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, (Dz. U. z 2015 r, poz. 1925 z późn. zm.) jest osoba lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego, który został udzielony w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

 

Złożenie wniosku poprzez bankowość internetową

Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej w zakładce “Świadczenia”

Złożenie wniosku – zakładka Świadczenia

Jeśli strona nie otworzy się automatycznie wybierz „TUTAJ”

Pojawi się lista dostępnych wniosków – wybierz Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
A następnie wypełnij wniosek

 

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o Ustawowe wakacje kredytowe.

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę tylko jednego kredytu mieszkaniowego udzielonego w PLN, który był przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Wraz z  wnioskiem należy złożyć oświadczenie, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

Jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o nim pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek.

Wakacje kredytowe dotyczą umów kredytowych zawartych przed 01.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

 • 2 miesiące – w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
 • 2 miesiące – w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • 1 miesiąc – w każdym kwartale w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności raty.

Na jednym wniosku można zaznaczyć zawieszenie spłaty kilku rat kredytu lub można złożyć kolejne wnioski na zawieszenie kolejnych rat.

Wniosek można złożyć pisemnie:

 • osobiście w placówce Banku
 • przesyłką pocztową na adres Banku 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wita Stwosza 2a
 • elektronicznie  – wysyłając skan lub zdjęcie wniosku na adres kredyty@bspruszczgd.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady zawieszenia spłaty kredytu
 2. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

 

Złożenie wniosku poprzez bankowość internetową

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej w zakładce “Kredyty”

Na jednym wniosku można zaznaczyć zawieszenie spłaty kilku rat kredytu następujących po sobie, a na następne okresy można złożyć nowy wniosek w tym samym dniu lub w innym terminie.

Złożenie wniosku – wakacje kredytowe

Nowy wniosek / Kolejny wniosek

Zaznaczanie terminów zawieszenia spłat oraz zgód

Zatwierdzanie operacji kodem sms